Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Blumenfeld&Co., s.r.o.

pre e-shop Hygge&Co., dostupný na adrese www.hygge.sk

(ďalej len „VOP“)

Predávajúci a prevádzkovateľ:

Blumenfeld&Co., s.r.o.

Kremeľská 9

841 10 Bratislava

IČO: 47 864 494

IČ DPH: SK2024157839

DIČ: 2024157839

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101024/B

(ďalej len „Predávajúci“)

Predávajúci je platcom DPH.

I. Úvodné ustanovenia

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci"), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke www.hygge.sk (ďalej len „e-shop“).

II. Vymedzenie pojmov

 1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi, všetko v znení neskorších predpisov.
 3. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.). Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj ďalšimi súvisiacimi predpismi, všetko v znení neskorších predpisov.
 4. Tovarom sa rozumie tovar poskytovaný Predávajúcim.
 5. Cenou tovaru sa rozumie kúpna cena tovaru uvedená s DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena tovaru nezahŕňa náklady na balenie a dopravu tovaru.
 6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 7. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy s Predavajúcim potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. S týmito VOP má každý Kupujúci možnosť pred uzatvorením kúpnej zmluvy s Predávajúcim dostatočne sa oboznámiť. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

III. Kúpna zmluva

 1. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na e-shop, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Ak je Kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 4. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia, pričom zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Objednávka a cena

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar, vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie a dane z pridanej hodnoty.
 2. Ceny za tovar v internetovom obchode sú uvedené vrátane 20% DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 3. Objednávať tovar je možné prostredníctvom elektronického formulára v e-shope alebo elektronickou poštou na adrese info@hygge.sk.

V. Platobné a dodacie podmienky a reklamačné konanie

 1. Kupujúci má na výber z nasledujúcich možností platby: platba na dobierku pri preberaní tovaru (pričom hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca zabezpečujúci doručovanie zásielky s tovarom), online platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, platba prevodom vykonaným vopred na bankový účet Predávajúceho, platba vkladom hotovosti vykonaným vopred na bankový účet Predávajúceho alebo platba na faktúru (len po predchádzajúcej dohode a schválení).
 2. V prípade ak si Kupujúci zvolí ako spôsob úhrady kúpnej ceny platbu prevodom vykonaným vopred na bankový účet Predávajúceho alebo platbu vkladom hotovosti vykonaným vopred na bankový účet Predávajúceho, Predávajúci rezervuje Kupujúcemu na dobu 5 dní objednaný Tovar s tým, že ho vyzve k uhradeniu sumy zaslaním potvrdenia objednávky a zaslaním faktúry s uvedením čísla účtu a banky. V prípade, ak Kupujúci neuhradí do 5 dní čiastku a ani sa písomne nevyjadrí k výzve na zaplatenie, Objednávka sa zruší.
 3. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob úhrady kúpnej ceny online platbu platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 4. Tovar objednaný Kupujúcim bude Predávajúcim expedovaný v lehote 4 až 6 pracovných dní odo dňa, kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. V prípade objednávky tovaru, ktorý ma Predávajúci priamo na sklade bude zásielka Predávajúcim expedovaná v lehote 2 pracovných dní. Tovar, ktorý má Predávajúci priamo na sklade bude jasne a zreteľne označený.
 5. Dodanie tovaru je realizované zaslaním tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v podobe doporučenej zásielky I. triedy a spravuje sa aktuálnymi Poštovými a obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, a.s.
 6. Kupujúci sa objednaním zaväzuje tovar prevziať a pri dodaní skontrolovať neporušenosť tovaru. Prípadné nedostatky je Kupujúci povinný okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s Kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol, ktorý bez zbytočného odkladu Kupujúci zašle Predávajúcemu e-mailom na adresu info@hygge.sk alebo poštou na adresu Kremeľská 9, 841 10 Bratislava. Doručením škodového protokolu Predávajúcemu sa začne reklamačné konanie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

VI. Prevzatie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v dohodnutej lehote (v prípade že sa stanovená lehota predĺži je povinný informovať o tom zákazníka) a vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom, za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom a prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 4. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet Predávajúceho. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim na Kupujúceho.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a tiež na jeho využitie pre marketingové účely Predávajúceho, a to až do doby jeho písomného odvolania, zaslaného na e-mailovú adresu info@hygge.sk.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru Predávajúcim, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke www.hygge.sk. Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí formulára.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu, a to na adresu Blumenfeld&Co., s.r.o., Kremeľská 9, 841 10 Bratislava. Tovar musí spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku v zmysle ust. § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Peniaze za vrátený tovar budú Spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 4. Vrátený tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci ma právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za škody.
 5. V prípade, že Kupujúci je podikateľom, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

IX. Záručné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa Predávajúci zbaví, ak si Kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených VOP sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne ďalšieho príslušného právneho predpisu. Tieto VOP sú platné od 1.11.2015 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety sa stane platnou a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovom obchode www.hygge.sk.

V Bratislave dňa 1.11.2015